Ngoài các trường hợp cấp giấy phép lao động thông thường như đã đề cập trong bài viết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, thì cũng có một số trường hợp đặc biệt khi người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động đang còn hạn nhưng vì lý đó nào đó chuyển sang một doanh nghiệp khác làm việc hoặc thay đổi chức vụ công việc hiện tại. Các trường hợp này hồ sơ chuẩn bị đơn giản và ít rắc rối hơn:

Trường hợp đặc biệt xin giấy phép lao động
Các trường hợp đặc biệt xin cấp giấy phép lao động

 

a) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ tại mục số 1,5,6 của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

b) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ tại mục số 1,4,5,6 của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

c) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Lao động mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm các giấy tờ tại mục số 1,2,3,5,6 của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động và văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động;

 

Thông Tin Liên Quan