Ngoài các trường hợp cấp giấy phép lao động thông thường như đã đề cập trong bài viết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, thì cũng có một số trường hợp đặc biệt khi người lao động nước ngoài đã có giấy phép lao động đang còn hạn nhưng vì lý đó nào đó chuyển sang một doanh nghiệp khác làm việc hoặc thay đổi chức vụ công việc hiện tại. Các trường hợp này hồ sơ chuẩn bị đơn giản và ít rắc rối hơn:

Khi giấy phép lao động của người nước ngoài bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung trên giấy phép (như ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, địa chỉ làm việc…) hoặc giấy phép lao động sắp hết hạn (còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày) thì Quý khách cần nộp các hồ sơ đề nghị xin cấp lại giấy phép lao động như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (mẫu số 08).

2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Sau khi Quý khách đã có công văn chấp thuận tuyển dụng lao động người nước ngoài của Sở lao động – Thương binh – Xã hội (mẫu số 1), thì bước tiếp theo, Quý khách cần chuẩn bị danh sách các hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động như sau:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (mẫu số 06).

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ. Xem: danh sách bệnh viện khám sức khỏe làm giấy phép lao động.

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động sẽ phải làm thủ tục xin xác nhận được miễn nộp lên Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp hoạt động.

1. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị xin miễn cấp giấy phép lao động:

Trước ít nhất 07 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 172 của Bộ luật Lao động và Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016 qui định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

1. Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động:

a. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo hợp đồng lao động ký kết hoặc thỏa thuận lao động

b. Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016

 

Thông Tin Liên Quan