1. Các trường hợp thu hồi giấy phép lao động:

a. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo hợp đồng lao động ký kết hoặc thỏa thuận lao động

b. Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 11/2016/ND-CP ban hành ngày 03/02/2016

Quyết định thu hồi giấy phép lao động

Thu hồi giấy phép lao động

2. Quy trình thu hồi giấy phép lao động:

a) Đối với trường hợp người sử dụng lao động và người lao động hết thời hạn hợp đồng ký kết và không có ý định gia hạn thêm hoặc người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt trước hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động sẽ thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó;

b) Đối với trường hợp quy định tại Khoản b của mục 1 (như phát hiện hồ sơ có dấu hiệu giả mạo, sai qui định…) thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

 

Thông Tin Liên Quan