Trường hợp 1: Đối với giấy phép lao động được cấp lại do giấy phép lao động bị mất, hoặc bị hỏng, hoặc thay đổi thông tin nội dung trên giấy phép lao động:

+ Thời hạn cho trường hợp này: bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp 2: Đối với giấy phép lao động được cấp lại do hết thời hạn (tức là gia hạn giấy phép lao động):

+ Thời hạn cho trường hợp này: Không quá 02 năm

Thời hạn giấy phép lao động cấp lại

Thời hạn cấp lại của giấy phép lao động

 

Thông Tin Liên Quan